_
_
Regulamin
_

REGULAMIN

świadczenia usług Monitoringu aktów prawnych

oraz usług dostępu do Serwisu Internetowego Monitoringu

1.      Regulamin określa warunki świadczenia usług Monitoringu aktów prawnych i usług dostępu do Serwisu Internetowego Monitoringu oraz zasady i warunki korzystania z tych usług.

2.      Usługi Monitoringu aktów prawnych oraz usługi dostępu do Serwisu Internetowego Monitoringu świadczone są przez: Dr Krystian Ziemski & Partners spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; adres: 60-711 Poznań, ul. Strusia 10; wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 81062; adres elektroniczny: webmaster@lexpress.pl, zwaną dalej „Opracowującym”.

3.      Pod pojęciem „Monitoring aktów prawnych” (lub zamiennie „Monitoring”) rozumieć należy zestawienie aktów prawnych publikowanych w bieżących numerach wybranych dzienników urzędowych oraz zestawienie bieżących projektów aktów prawnych publikowanych w serwisie internetowym Sejmu, wraz z łączami internetowymi (linki) do pełnych tekstów tych aktów prawnych i projektów aktów prawnych. Dokładny wykaz pozycji objętych Monitoringiem określa umowa z Opracowującym.

4.      Pod pojęciem „Serwis Internetowy Monitoringu” (lub zamiennie „SIM”) rozumieć należy zamieszczoną pod adresem www.aktyprawne.pl bazę danych obejmującą: (i) zestawienie aktów prawnych i projektów aktów prawnych objętych uprzednio Monitoringiem, wraz z łączami internetowymi (linki) do ich pełnych tekstów, oraz (ii) odnoszące się do wybranych przez Opracowującego pozycji Monitoringu krótkie omówienia dotyczące treści danej pozycji (aktu prawnego, projektu, wyroku itd.), w szczególności sygnalizujące wprowadzane danym aktem istotne zmiany porządku prawnego.

5.      W ramach świadczenia usługi Monitoringu Opracowujący wysyła za pomocą poczty elektronicznej Monitoring obejmujący bieżące zmiany odnośnie do aktów prawnych opublikowanych oraz projektów aktów prawnych. Monitoring wysyłany jest przez Opracowującego – w miarę możliwości – każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku, nie rzadziej jednak niż trzy razy w tygodniu. Opracowujący wysyła Monitoring również w przypadku, gdy w danym czasie odnośnie do aktów prawnych opublikowanych i projektów aktów prawnych nie zaistnieją żadne zmiany. Monitoring zawiera wówczas stosowną adnotację.

6.      W ramach świadczenia usługi dostępu do SIM Opracowujący umożliwia korzystanie z Serwisu Internetowego Monitoringu pod adresem www.aktyprawne.pl. Dostęp do SIM możliwy jest po otrzymaniu przydzielanych przez Opracowującego numeru identyfikacyjnego (login) i hasła dostępu.

7.      Monitoring wysyłany jest na adresy podane przez Zamawiającego przy zawieraniu Umowy zgodnie z poniższymi zasadami (i) Zamawiający może podać maksymalnie 20 adresów internetowych e-mail. (ii) Adresy muszą należeć do osób funkcjonujących w ramach wewnętrznej struktury Podmiotu korzystającego (iii) Wszystkie podane adresy muszą znajdować się w jednej domenie. W czasie obowiązywania Umowy Zamawiający może w każdym momencie zmienić podane adresy internetowe e-mail na inne, spełniające wskazane kryteria. Stosowne żądanie Zamawiający powinien przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: webmaster @lexpress.pl. Monitoring będzie wysyłana na nowo podane adresy po czasie umożliwiającym wprowadzenie zmian w systemie. Za uprzednią pisemną zgodą Opracowującego można dokonać również zmiany domeny dla wszystkich adresów objętych Umową o wysyłanie monitoringu aktów prawnych.

8.      Świadczenie usług Monitoringu i dostępu do SIM następuje po zawarciu z Opracowującym umowy o wysyłanie monitoringu aktów prawnych, zgodnie ze wzorem umowy zamieszczonym i udostępnionym do pobrania na stronie internetowej www.aktyprawne.pl, oraz po otrzymaniu przez Opracowującego zapłaty określonych w umowie opłat. Zawarcie umowy o wysyłanie monitoringu aktów prawnych następuje na czas nieoznaczony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może zostać wypowiedziana: (i) przez każdą ze stron za jednotygodniowym okresem wypowiedzenia, (ii) przez Opracowującego bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez Podmiot korzystający, (iii) przez Podmiot korzystający bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy przerwa w świadczeniu przez Opracowującego usług lub w dostępie do stron internetowych, na których zamieszczane są teksty aktów prawnych i projektów aktów prawnych objętych Monitoringiem będzie dłuższa niż czternaście dni.

9.      Opłaty za świadczenie usługi Monitoringu i usługi dostępu do SIM oraz zasady ich ponoszenia określa umowa z Opracowującym.

10.  Opracowujący może udostępnić zainteresowanym podmiotom możliwość testowego bezpłatnego korzystania z usługi Monitoringu i usługi dostępu do SIM przez okres nie dłuższy niż siedem dni, po zaakceptowaniu przez dany podmiot wynikających z niniejszego regulaminu zasad korzystania z tych usług.

11.  Treści zamieszczone w Serwisie Internetowym Monitoringu – z wyłączeniem treści aktów prawnych i projektów aktów prawnych – podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12.  Korzystanie z Monitoringu i SIM, jak też z wydruków Monitoringu i wydruków z SIM, dozwolone jest wyłącznie na użytek własny bądź na użytek wewnętrzny w ramach prowadzonej działalności Podmiotu korzystającego. Korzystanie z Monitoringu i z SIM dozwolone jest wyłącznie w ramach własnych systemów i urządzeń informatycznych. Zamawiający nie może jednak w ramach użytku wewnętrznego przesyłać Monitoringu na adresy e-mail inne niż podane stosownie do postanowień Umowy.

13.  Kopiowanie lub wysyłanie poza własne systemy i urządzenia informatyczne, udostępnianie publicznie lub udostępnianie w inny sposób podmiotom trzecim, treści objętych Monitoringiem oraz SIM, jak też udostępnianie lub przekazywanie podmiotom trzecim jakichkolwiek wydruków Monitoringu lub wydruków z SIM jest zabronione.

14.  Przydzielone przez Opracowującego numer identyfikacyjny (login) i hasło dostępu nie mogą być udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

15.  Opracowujący nie gwarantuje, że Monitoring i SIM będą spełniały wymagania lub oczekiwania Podmiotów korzystających, ani że ich działanie będzie nieprzerwane i całkowicie wolne od błędów programowych, jak również nie gwarantuje, że wszystkie błędy zostaną usunięte lub naprawione. Opracowujący zastrzega sobie możliwość przerw w wysyłaniu Monitoringu i w dostępie do SIM spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skrócenia takich przerw do minimum. W przypadku, gdy bieżący Monitoring nie będzie mógł zostać w danym dniu wysłany, zostanie on wysłany łącznie z Monitoringiem wysyłanym w kolejnym (kolejnych) dniu.

16.  Opracowujący nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w wysyłaniu Monitoringu oraz w dostępie do SIM spowodowane przyczynami niezależnymi od Opracowującego lub przyczynami, których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów. Za przyczyny niezależne od Opracowującego uważa się m.in. przerwy i zakłócenia w prawidłowym działaniu systemów teleinformatycznych i środków komunikacji elektronicznej oraz łączy i urządzeń telekomunikacyjnych, nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań przez kontrahentów i podmioty współpracujące z Opracowującym, awarie sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, jak również inne zdarzenia losowe.

17.  Z uwagi na okoliczność, iż teksty aktów prawnych i projektów aktów prawnych objętych Monitoringiem udostępniane są – za pomocą łączy internetowych zamieszczonych w Monitoringu i w SIM – przy wykorzystaniu stron internetowych nieredagowanych przez Opracowującego, Opracowujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe działanie i funkcjonowanie tych stron internetowych ani też za możliwość swobodnego do nich dostępu.

18.  Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych przez Opracowującego mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: webmaster@lexpress.pl lub pisemnie pocztą na adres Opracowującego. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od jej wniesienia.

19.  Dostarczanie przez podmioty korzystające z usługi Monitoringu i usługi dostępu do SIM treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

20.  W celu korzystania z usługi Monitoringu oraz usługi dostępu do SIM niezbędne są następujące wymagania techniczne: (i) procesor ......................., (ii) pamięć operacyjna RAM ................................., (iii) .................................

Dr Krystian Ziemski & Partners sp. z o.o.

_
_
_

Artykułów opublikowanych w serwisie nie należy traktować jako porady prawnej. Autorzy nie biorą odpowiedzialności za ich zastosowanie w praktyce.
AKTYPRAWNE.PL  ©  2000-2018 Dr Krystian Ziemski & Partners sp. z o.o.